Shrimad Bhagwat Katha | Shimla, Himachal Pradesh - DJJS Upcoming Event

Shrimad Bhagwat Katha

Shrimad Bhagwat Katha

by Sadhvi Kalindi Bharti

  23 May -29 May

Venue: Shri Bhimakali Mandir, Sarahan, Shimla, Himachal Pradesh, India

Timing: 2pm-5 pm

Contact: +91-9857481203