Shrimad Bhagwat Katha | Bathinda, Punjab - DJJS Upcoming Event

Shrimad Bhagwat Katha

Shrimad Bhagwat Katha

by Sadhvi Kalindi Bharti

  18 Sep -24 Sep

Venue: Shakti Nagar, Backside of Dr. Mela Ram Hospital, Bathinda, Bathinda, Punjab, India

Timing: 7pm-10 pm

Contact: 9915761858