Shri Krishna Katha | Abohar, Punjab - DJJS Upcoming Event

Shri Krishna Katha

Shri Krishna Katha

by Sadhvi Tripada Bharti

  19 Sep -23 Sep

Venue: Arorvansh Dharamshala, Opp. Nehru Park, Abohar, Abohar, Punjab, India

Timing: 7pm-10 pm

Contact: 9915761859