Shrimad Bhagwat Katha | Shimla, Punjab - DJJS Upcoming Event

Shrimad Bhagwat Katha

Shrimad Bhagwat Katha

by Sadhvi Bhagyashree Bharti

  26 Nov -2 Dec

Venue: Hansa Mahajan, Near Electricity Office Lower Bhambla, Shimla, Punjab, India

Timing: 12pm-3 pm

Contact: 9857481203