Shri Ram Katha, Rohini, Delhi by Sadhvi Deepika Bharti- Day 2