Shrimad Bhagwat Katha | Amritsar, Punjab - DJJS Upcoming Event

Shrimad Bhagwat Katha

Shrimad Bhagwat Katha

by Sadhvi Bhagyashree Bharti

  6 Aug -12 Aug

Venue: Shri Krishna Mandir, Narayangarh, Chheharta, Amritsar, Punjab, India

Timing: 7pm-10pm

Contact: +91-9915661834