Shrimad Bhagwat Katha | Bardiya, Nepal - DJJS Upcoming Event

Shrimad Bhagwat Katha

Shrimad Bhagwat Katha

by Sadhvi Bhagyashree Bharti ji

  11 Dec -17 Dec

Venue: Football Ground, Dhampur, Bar Bardiya Nagar Palika, Jaynagar, Bardiya, Nepal, Nepal

Timing: 6:00 pm-10:00 pm

Contact: (97) 79813511506