Shrimad Bhagwat Katha | Bareilly, Uttar Pradesh - DJJS Upcoming Event

Shrimad Bhagwat Katha

Shrimad Bhagwat Katha

by Sadhvi Merudeva Bharti

  5 Jun -11 Jun

Venue: Shehnai Mandap Bilaspur Road, Milak District Rampur, Uttar Pradesh, Bareilly, Uttar Pradesh, India

Timing: 3pm - 7pm

Contact: +91-9758584078, 8057766877