Shrimad Bhagwat Katha | Gorakhpur, Uttar Pradesh - DJJS Upcoming Event

Shrimad Bhagwat Katha

Shrimad Bhagwat Katha

by Sadhvi Kalindi Bharti

  16 Dec -22 Dec

Venue: Champa Devi Park, Near Paidleganj, Gorakhpur, Uttar Pradesh, India

Timing: 1:00 pm - 5:00 pm

Contact: 9336848447, 9451563959